O nás

Historie a současnost

Sbor dobrovolných hasičů ve Vrdech byl založen roku 1884 za spolupůsobení rolníka Čeňka Horáka a starosty obce Václava Vančury. Ještě téhož roku byl sbor vycvičen a své dovednosti předvedl na prvním veřejném cvičení v místě. Následující rok se sbor přihlásil jako člen hasičské župy Čáslavské.

Roku 1900 sbor pro neshody s obecním zastupitelstvem ukončil činnost. Dne 14. Května 1900 založilo vedení obce nový sbor se 26 členy. V roce 1912 pak obec zakoupila parní stříkačku od firmy Smekal ze Smíchova. Do dalšího rozvoje zasáhla 1. světová válka, do které odešlo 18 členů z 25 celkových. Dva z nich, Zajíc František a Hejbalík Karel, se již nevrátili.

Mezi lety 1914 a 1926 nebyla bohužel vedena kronika, a tak veškeré informace pochází pouze z ústního podání tří nejstarších členů. Jednalo se o J. Beneše, J. Andrleho a V. Černého. Tito jmenovaní byli na župním sjezdu roku 1910 dekorování medailemi a zlatými prsteny. Dle jejich vzpomínek a záznamů se sbor zúčastnil v období mezi lety 1900 až 1926 celkem 370 cvičení, 31 župních sjezdů a cvičení a působil u 65 požárů.

Pocta Aloisi Jiráskovi

K dalšímu rozšíření sboru došlo založením ženského oddílu 10. června 1929. Přihlásilo se tehdy 24 žen. Dne 18. března 1930 se téměř celý sbor účastnil pohřbu Aloise Jiráska. V roce 1934 byla podána naléhavá žádost na zakoupení motorové stříkačky a hned v měsíci červnu roku následujícího byla slavnostně předána stříkačka firmy Ebert – Praha. Roku 1938 valná hromada přijala usnesení o nákupu automobilu k dopravě stříkačky a nemocných. Potřebný obnos 8000 Kč byl vypůjčen v místní kampeličce. Na tuto půjčku se jako ručitelé podepsalo šest členů sboru. Tímto zápisem také stará kronika končí.

Další zmínky o činnosti sboru pochází až z roku 1983, kdy bylo založeno Družstvo mladých požárníků. To se zavázalo pokračovat v úspěšné práci svých předků. Vedení tehdy tvořili Josef Slavík, Jarmil Horký, vedoucí dětí Marián Múčka a Ladislav Slavík. V tomto období se činnost sboru orientovala převážně na práci s mládeží a výchovu další generace hasičů. Dokladem toho bylo nepřeberné množství účastí na soutěžích nejen v požárním sportu.

Sbor pomáhá i vytváří kulturní tradice

V současné době se převážná část práce SDH orientuje na udržení chodu JPO III, jejíž opodstatnění je zřejmé z toho, že přímo v obci se nachází lihovar, čerpací stanice a samotný okrsek je velmi rozsáhlý. Část obce se nachází v záplavové oblasti řeky Doubravy, z čehož vyplývají další povinnosti sboru. Nejedná se jen o samotné odstraňování následků záplav, ale také o pravidelná cvičení související s nově vybudovaným hrázkováním obce. Není to však jediná činnost sboru.

Tak jako v minulosti byly sbory dobrovolných hasičů také nositeli kultury v obci, tak je tomu i dnes. Stalo se již tradicí, že vrdský sbor pořádá tradiční pálení čarodějnic, které je převážně zaměřeno na mladší generaci. Různé soutěže organizované na této akci slouží především k seznámení dětí s hasičskou technikou a prací s ní. SDH Vrdy také pořádá tradiční hasičský bál, který je v řadách občanů vítanou akcí. V současné době by se sbor rád věnoval výchově mládeže, ale hlavním předpokladem pro tuto činnost je odpovídající zázemí.

Ocenění

IMG_2265IMG_2273IMG_2276

Vedení Sdružení dobrovolných hasičů Vrdy

Starosta:          Jiří Kalousek                     e-mail:starosta@hasicivrdy.eu

Náměstek:         Pavel Holoubek

Jednatel:          Stanislav Novotný                   e-mail:sdh@hasicivrdy.eu

Hospodářka:      Kristýna Průšová

Velitel jednotky: Luboš Koudelka

Vybavení JPO III/I Vrdy